Stichting BoereGoed

 

Stichting BoereGoed

In de stichting BoereGoed zijn onze sociaalmaatschappelijke activiteiten ondergebracht. Stichting BoereGoed is per 1 januari 2017 door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften en donaties aan Stichting BoereGoed kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van lokale, korte voedselketens als basis voor het bieden van werkervaringsplaatsen, gelegenheid tot ontmoeten en voor het stimuleren van duurzame samenwerking in deze ketens. De stichting wil daarvoor sociaalmaatschappelijke integratie, begeleiding, werkervaring en een ontmoetingsplaats bieden aan mensen met een afstand tot de samenleving en of arbeidsmarkt. De stichting wil daarvoor deelnemers in lokale, korte ketens ondersteunen door het samen ontwikkelen en overdragen van kennis, kunde en ervaring en het ontwikkelen van innovatieve ketenmodellen met een gelijkwaardige, eerlijke waardeverdeling tussen partijen. Voorts wil de stichting de meerwaarde uitdragen van gezonde en duurzame voeding en van kansen voor zoveel mogelijk mensen op een zinvolle deelname in arbeid en samenleving, alsook participatie van burgers en consumenten bij de stichting stimuleren.

Missie van BoereGoed

BoereGoed is een organisatie van vrijwilligers, begeleid door enkele betaalde krachten en ondersteund door een bestuur van betrokken mensen. Met bestuur en medewerkers is gewerkt aan actualisering en verdieping van de Missie, Visie en Doel van BoereGoed. Uitkomst is een kernachtige formulering van onze missie:

‘BoereGoed, Goed voor Mensen!’

Visie van BoereGoed

In de visie van BoereGoed beschrijven we onze motivatie van de missie vanuit overtuiging, waarneming en wat we in de kern willen om ons voortbestaan te waarborgen.

– Mensen; Ieder persoon, zonder of met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt mag een plek krijgen waar positieve gezondheid voorop staat.

– Omgeving; Mensen hebben daarbij recht op een beschutte, veilige en leuke plek waar zij elkaar ontmoeten en werken, zichzelf kunnen zijn, zichzelf en elkaar kunnen helpen en samen of individueel zich kunnen ontwikkelen, ieder met zijn of haar manieren en mogelijkheden.

– Onze overtuiging; De kas is het hart en de ziel van BoereGoed en biedt de veilige en leuke plek. Ons product, groente en fruit, is de verbinding van onze deelnemers en vrijwilligers naar de burgers, consumenten, beïnvloeders en beslissers in de gemeenschap. Ons product laat zien wat mensen doen, geeft hen een gezicht. Staat letterlijk voor ‘BoereGoed, Goed voor Mensen’ (enerzijds waardering, bezig zijn ontmoeten en anderzijds welbevinden, gezondheid, duurzame voeding (minder gericht op vulling en vervuiling).

– Middelen; BoereGoed ontleent continuïteit aan een waardemodel waarin inspanningen, inzet en opbrengsten duurzaam in balans zijn en passen binnen de lokale waarden en tradities (van een agrarische gemeenschap in Westland en Midden-Delfland. In dit model kan niet alles in Euro’s worden uitgedrukt. Dit vraagt nieuwe manieren om maatschappelijke, sociale en persoonlijke waarden uit te drukken en te ‘verrekenen’.

Te bereiken doelen

– Draagvlak; Aan gemeente en zorgorganisaties/therapeuten is bewezen dat BG in staat is een plek te creëren waar mensen zichzelf en elkaar kunnen helpen, leren zichzelf te zijn en optimaal tot ontwikkeling kunnen komen.

– Bereik; Wij werken er naar toe dat het verhaal van BoereGoed bekend is en ondersteund wordt bij minimaal 40% van de Westlandse en Midden-Delflandse bevolking en belangrijk deel van de stedelijke bevolking om ons heen.

Tot slot
BoereGoed gelooft dat werken in combinatie met delen en ontmoeten de beste zorg kan zijn. Zonder veel therapeuten en andere ‘dure’ hulpverleners. Omdat we goed voor mensen willen zijn. Niet vanuit professie, maar vanuit het hart. Ervaring heeft geleerd dat het werkt! De mensen komen graag naar BoereGoed. Zij zijn betrokken, gemotiveerd en bereid zich voor het werk én de mens in te zetten.

Activiteiten 2018

Stichting BoereGoed heeft in 2018 het aanbod van werkervaringsplaatsen verder geprofessionaliseerd en uitgerold. Hiervoor is de beschikbare Innovatiesubsidie Sociaal Domein van gemeente Westland (2017 – 2019) ingezet voor een duurzaam resultaat.

De samenwerking met Stichting Perspektief uit Delft is voortgezet. Deze partij biedt op twee locaties in Westland woonbegeleiding. Onder de noemer ‘Inclusief Werken Westland’ biedt Perspektief in samenwerking met BoereGoed werkervaringsplaatsen voor hun cliënten met woonbegeleiding in Westland. BoereGoed is – met Perspektief – in gesprek met Patijnenburg en Vitis Welzijn over afstemming en synergie van het aanbod naar een bredere doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en of samenleving.

In 2018 waren ongeveer 25 vrijwilligers en deelnemers aan werkervaringsplaatsen actief bij BoereGoed. Vijf mensen zijn doorgestroomd naar een reguliere arbeidsplaats of volgen inmiddels elders een re-integratietraject.

Toekomst 2019 en verder

In het voorjaar van 2019 zal BoereGoed verhuizen naar een nieuwe lokatie in Naaldwijk. Met het bedrijf OK Plant hebben wij een nieuwe lokatiepartner getroffen. Tevens kan er met dit bedrijf synergie in werkaanbod ontwikkeld worden. Daarmee kan BoereGoed het aanbod van werkervaringsplaatsen uitbreiden. Bij de verhuizing zal zoveel mogelijk van de faciliteiten van de huidige lokatie hergebruikt worden, voor een minimale kapitaal- en materiaalvernietiging. Ter dekking van de kosten voor de verhuizing mag BoereGoed weer rekenen op bijdrage van bedrijvenpartners en lokale fondsen.

De gezamenlijke ambitie met Perspektief voor 2019 is om, met het concept ‘Inclusief Werken Westland’, een constructieve en structurele bijdrage te leveren aan de doelen van het Sociaal Domein van de gemeente Westland. In de praktijk is deze bijdrage reeds te zien.

Statutaire vestiging en adres:

Viool 93

2678 HL De Lier

Postadres

Postbus 59

2670 AB Naaldwijk

E: stichting@boeregoed.nl
W: www.boeregoed.nl/stichting
IBAN: NL 40 RABO 0141568313

Kamer van koophandel: 55633269
RSIN: 851794828

Bestuursleden:
Ph. (Flip) van der Eijk
R.A.M. (Remy) Mosch
P.L. (Pieter) van Velden

Financiële bepaling bestuurders:
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden indien nodig of gewenst vergoed.

Jaarverslag 2018:
Onze Jaarrekening 2018 met verslag van het bestuur kunt u hier downloaden: Jaarrekening 2018 Stichting BoereGoed

BoereGoed Sociaal

Blijf op de hoogte!

Volg ons online
Volg het laatste nieuws