Stichting BoereGoed

 Stichting BoereGoed

In de stichting BoereGoed zijn onze sociaalmaatschappelijke activiteiten ondergebracht. Stichting BoereGoed is per 1 januari 2017 door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften en donaties aan Stichting BoereGoed kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van lokale, korte voedselketens als basis voor het bieden van werkervaringsplaatsen, gelegenheid tot ontmoeten en voor het stimuleren van duurzame samenwerking in deze ketens. Bij BoereGoed werken mensen samen aan de teelt en verkoop van gezonde voeding en vooral om elkaar te helpen in werk en samenleving. BoereGoed biedt een plaats voor iedereen. Mensen helpen elkaar, leren van elkaar, mogen zich zelf zijn.

BoereGoed gelooft in de samenwerking van mensen zonder onderscheid te maken op basis van achtergrond. Op onze werkplek komen mensen die een zinvolle vrijetijdsbesteding vinden, samen met personen waarvan het leven tijdelijke of voor langere duur uit balans is geraakt en mensen met een beperking die hen belemmert om deel te kunnen nemen aan het betaalde arbeidsproces. Juist dit met elkaar werken en ontmoeten van zoveel verschillende mensen geeft een waardevolle en stimulerende verbinding tussen mensen.

De stichting ondersteunt deelnemers in lokale, korte ketens door het samen ontwikkelen en overdragen van kennis, kunde en ervaring en het ontwikkelen van innovatieve ketenmodellen met een gelijkwaardige, eerlijke waardeverdeling tussen partijen. Voorts wil de stichting de meerwaarde uitdragen van gezonde en duurzame voeding en van kansen voor zoveel mogelijk mensen op een zinvolle deelname in arbeid en samenleving, alsook participatie van burgers en consumenten bij de stichting stimuleren.

Missie van BoereGoed

BoereGoed is een organisatie van vrijwilligers, begeleid door enkele betaalde krachten en ondersteund door een bestuur van betrokken mensen. Met bestuur en medewerkers is gewerkt aan actualisering en verdieping van de Missie, Visie en Doel van BoereGoed. Uitkomst is een kernachtige formulering van onze missie:

‘BoereGoed, Goed voor Mensen!’

Visie van BoereGoed

In de visie van BoereGoed beschrijven we onze motivatie van de missie vanuit overtuiging, waarneming en wat we in de kern willen om ons voortbestaan te waarborgen.

– Mensen; Ieder persoon, zonder of met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt mag een plek krijgen waar positieve gezondheid voorop staat.

– Omgeving; Mensen hebben daarbij recht op een beschutte, veilige en leuke plek waar zij elkaar ontmoeten en werken, zichzelf kunnen zijn, zichzelf en elkaar kunnen helpen en samen of individueel zich kunnen ontwikkelen, ieder met zijn of haar manieren en mogelijkheden.

– Onze overtuiging; De kas is het hart en de ziel van BoereGoed en biedt de veilige en leuke plek. Ons product, groente en fruit, is de verbinding van onze deelnemers en vrijwilligers naar de burgers, consumenten, beïnvloeders en beslissers in de gemeenschap. Ons product laat zien wat mensen doen, geeft hen een gezicht. Staat letterlijk voor ‘BoereGoed, Goed voor Mensen’ (enerzijds waardering, bezig zijn, ontmoeten en anderzijds welbevinden, gezondheid, duurzame en lokale voeding (minder gericht op vulling en vervuiling).

– Middelen; BoereGoed ontleent continuïteit aan een waardemodel waarin inspanningen, inzet en opbrengsten duurzaam in balans zijn en passen binnen de lokale waarden en tradities van een agrarische gemeenschap in Westland en Midden-Delfland. In dit model kan niet alles in Euro’s worden uitgedrukt. Dit vraagt nieuwe manieren om maatschappelijke, sociale en persoonlijke waarden uit te drukken en te ‘verrekenen’.

Te bereiken doelen

– Draagvlak; Aan gemeente en zorgorganisaties/therapeuten is bewezen dat BoereGoed in staat is een plek te creëren waar mensen zichzelf en elkaar kunnen helpen, leren zichzelf te zijn en optimaal tot ontwikkeling kunnen komen.

– Bereik; Wij werken er naar toe dat het verhaal van BoereGoed bekend is en ondersteund wordt bij minimaal 40% van de Westlandse en Midden-Delflandse bevolking en een belangrijk deel van de stedelijke bevolking om ons heen.

Tot slot

BoereGoed gelooft dat werken in combinatie met delen en ontmoeten de beste zorg kan zijn. Zonder veel therapeuten en andere ‘dure’ hulpverleners. Omdat we goed voor mensen willen zijn. Niet vanuit professie, maar vanuit het hart. Ervaring heeft geleerd dat het werkt! De mensen komen graag naar BoereGoed. Zij zijn betrokken, gemotiveerd en bereid zich voor het werk én de mens in te zetten.

Activiteiten 2020

Ook bij BoereGoed staan het jaar 2020 en 2021 in het teken van de Corona-pandemie. Intern betekende dit uiteraard aanpassingen in de werkzaamheden. We hebben door middel van aanpassingen aan onderlinge afstand, het creëren van kleinere groepen en het hanteren van hygiènemaatregelen op een goede en zo verantwoord mogelijke manier kunnen doorwerken. Extern zien we door Corona een verandering in het winkel- en aankoopgedrag van onze klanten. Mensen kochten vaker online en ook de belangstelling voor voedsel van dichtbij nam flink toe. We hebben hierop kunnen inspelen door het in het leven roepen van onze Webshop en daarnaast door verschillende aanpassingen qua inrichting en aanbod in de Farmshops. Dit alles heeft erin geresulteerd dat we een flinke groei mochten ervaren qua verkoop en daarmee de omvang van de werkzaamheden bij BoereGoed!

Naast de hiervoor genoemde effecten zien we ook steeds meer bekendheid, waardering en draagvlak voor de acitiviteiten van BoereGoed. Hierdoor zien we een positieve toestroom van vrijwilligers. Belangstelling van zorgpartijen zoals Ipse De Bruggen en woonvoorzieningen, De Nederhof en Ons Buitenhuis, voor samenwerking. En steun van partijen uit het bedrijfsleven voor MVO-parnerschap. Aan alle kanten merken we dat BoereGoed op een goede ‘gunfactor’ mag rekenen. Wij ervaren en waarderen dit als waardevol voor ons rol in de voedselketen en sociale keten en onze continuïteit. Met de missie ‘BoereGoed Goed voor Mensen’ staan wij voor een inclusieve, duurzame en vitale samenleving.

Door interne ontwikkelingen bij Perspektief is de samenwerking voor werkervaringsplaatsen – voorlopig – stop gezet. Wij respecteren deze keuze van het bestuur van Perspektief. Voor de betrokken cliënten vinden wij het uiteraard jammer.

In 2020 waren ongeveer 75 vrijwilligers en deelnemers aan werkervaringsplaatsen actief bij BoereGoed.

Toekomst 2021 en verder

Groei van de activiteiten bij BoereGoed plaatst ons voor de vraag hoe wij deze groei beheersbaar, tot welke omvang en met kwaliteit en respect voor de missie kunnen voortzetten. Hiervoor zijn samen met het bestuur/directie van BoereGoed BV strategische sessies gehouden en worden verdere toekomstvisies- en plannen ontwikkeld.

Daarbij werken we aan een ‘eigen kleur’ van BoereGoed in werkwijze voor onze vrijwilligers en deelnemers aan dagbesteding en werkervaringsplaatsen. Centraal staan daarbij vitaliteit, dynamiek en persoonlijke balans. Daarbij zullen wij ook aandacht geven aan (wettelijke) voorwaarden en mogelijkheden voor erkenning en certificering.

Daarbij blijft voorop staan dat BoereGoed vanuit de missie ‘BoereGoed Goed voor Mensen!’ een leuke en veilige plek wil bieden aan wie dat nodig heeft. Daarmee leveren wij een constructieve en structurele bijdrage aan maatschappelijke doelen van gemeente, bedrijfsleven en samenleving.

Statutaire vestiging en adres:

Viool 93

2678 HL De Lier

Bezoekadres

Baakwoning 15b

2671 LE Naaldwijk

E: stichting@boeregoed.nl
W: www.boeregoed.nl/stichting
IBAN: NL 40 RABO 0141568313

Kamer van koophandel: 55633269
RSIN: 851794828

Bestuursleden:
Ph. (Flip) van der Eijk
R.A.M. (Remy) Mosch
P.L. (Pieter) van Velden

Financiële bepaling bestuurders:
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden indien nodig of gewenst vergoed.

Jaarverslag 2020:
Onze  voorlopige jaarrekening 2019  kunt u hier downloaden: Jaarrekening 2020

BoereGoed Sociaal

Blijf op de hoogte!

Volg ons online
Volg het laatste nieuws