Stichting BoereGoed

 Stichting BoereGoed

In de stichting BoereGoed zijn onze sociaalmaatschappelijke activiteiten ondergebracht. Stichting BoereGoed is per 1 januari 2017 door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften en donaties aan Stichting BoereGoed kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van lokale, korte voedselketens als basis voor het bieden van werkervaringsplaatsen, gelegenheid tot ontmoeten en voor het stimuleren van duurzame samenwerking in deze ketens. Bij BoereGoed werken mensen samen aan de teelt en verkoop van gezonde voeding en vooral om elkaar te helpen in werk en samenleving. BoereGoed biedt een plaats voor iedereen. Mensen helpen elkaar, leren van elkaar, mogen zich zelf zijn.

BoereGoed gelooft in de samenwerking van mensen zonder onderscheid te maken op basis van achtergrond. Op onze werkplek komen mensen die een zinvolle vrijetijdsbesteding vinden, samen met personen waarvan het leven tijdelijke of voor langere duur uit balans is geraakt en mensen met een beperking die hen belemmert om deel te kunnen nemen aan het betaalde arbeidsproces. Juist dit met elkaar werken en ontmoeten van zoveel verschillende mensen geeft een waardevolle en stimulerende verbinding tussen mensen.

De stichting ondersteunt deelnemers in lokale, korte ketens door het samen ontwikkelen en overdragen van kennis, kunde en ervaring en het ontwikkelen van innovatieve ketenmodellen met een gelijkwaardige, eerlijke waardeverdeling tussen partijen. Voorts wil de stichting de meerwaarde uitdragen van gezonde en duurzame voeding en van kansen voor zoveel mogelijk mensen op een zinvolle deelname in arbeid en samenleving, alsook participatie van burgers en consumenten bij de stichting stimuleren.

Missie van BoereGoed

BoereGoed is een organisatie van vrijwilligers, begeleid door enkele betaalde krachten en ondersteund door een bestuur van betrokken mensen. Met bestuur en medewerkers is gewerkt aan actualisering en verdieping van de Missie, Visie en Doel van BoereGoed. Uitkomst is een kernachtige formulering van onze missie:

‘BoereGoed, Goed voor Mensen!’

Visie van BoereGoed

In de visie van BoereGoed beschrijven we onze motivatie van de missie vanuit overtuiging, waarneming en wat we in de kern willen om ons voortbestaan te waarborgen.

– Mensen; Ieder persoon, zonder of met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt mag een plek krijgen waar positieve gezondheid voorop staat.

– Omgeving; Mensen hebben daarbij recht op een beschutte, veilige en leuke plek waar zij elkaar ontmoeten en werken, zichzelf kunnen zijn, zichzelf en elkaar kunnen helpen en samen of individueel zich kunnen ontwikkelen, ieder met zijn of haar manieren en mogelijkheden.

– Onze overtuiging; De kas is het hart en de ziel van BoereGoed en biedt de veilige en leuke plek. Ons product, groente en fruit, is de verbinding van onze deelnemers en vrijwilligers naar de burgers, consumenten, beïnvloeders en beslissers in de gemeenschap. Ons product laat zien wat mensen doen, geeft hen een gezicht. Staat letterlijk voor ‘BoereGoed, Goed voor Mensen’ (enerzijds waardering, bezig zijn, ontmoeten en anderzijds welbevinden, gezondheid, duurzame en lokale voeding (minder gericht op vulling en vervuiling).

– Middelen; BoereGoed ontleent continuïteit aan een waardemodel waarin inspanningen, inzet en opbrengsten duurzaam in balans zijn en passen binnen de lokale waarden en tradities van een agrarische gemeenschap in Westland en Midden-Delfland. In dit model kan niet alles in Euro’s worden uitgedrukt. Dit vraagt nieuwe manieren om maatschappelijke, sociale en persoonlijke waarden uit te drukken en te ‘verrekenen’.

Te bereiken doelen

– Draagvlak; Aan gemeente en zorgorganisaties/therapeuten is bewezen dat BoereGoed in staat is een plek te creëren waar mensen zichzelf en elkaar kunnen helpen, leren zichzelf te zijn en optimaal tot ontwikkeling kunnen komen.

– Bereik; Wij werken er naar toe dat het verhaal van BoereGoed bekend is en ondersteund wordt bij minimaal 40% van de Westlandse en Midden-Delflandse bevolking en een belangrijk deel van de stedelijke bevolking om ons heen.

Tot slot

BoereGoed gelooft dat werken in combinatie met delen en ontmoeten de beste zorg kan zijn. Zonder veel therapeuten en andere ‘dure’ hulpverleners. Omdat we goed voor mensen willen zijn. Niet vanuit professie, maar vanuit het hart. Ervaring heeft geleerd dat het werkt! De mensen komen graag naar BoereGoed. Zij zijn betrokken, gemotiveerd en bereid zich voor het werk én de mens in te zetten.

Activiteiten 2022

In het verslagjaar 2022 vierde BoereGoed zijn 10-jarig bestaan. In 2012 startten twee enthousiaste en betrokken mannen in een oud kasje een buurttuin. Zij zagen veel mensen die een veilige plek zochten om bezig te zijn en zich te ontwikkelen. Daar wilden ze wat voor doen. En het moest vooral ook leuk en gezellig zijn.

BoereGoed mag rekenen op een groeiende belangstelling van vrijwilligers en voor plaatsen voor dagbesteding en werkervaring. Mensen vinden BoereGoed vanuit eigen motivatie of verwijzing door een zorgpartij, jobcoach en door familie of vrienden. Hierbij zien we dat vooral mensen die in de ‘reguliere’ zorg en participatie moeilijk te plaatsen zijn, juist bij BoereGoed hun weg weten te vinden. Daarbij zijn wij bijzonder blij met steun vanuit het bedrijfsleven voor onze sociale aanpak. We zien een groeiende groep bedrijven die vanuit hun MVO doelen, BoereGoed ondersteunt.

We werken bij BoereGoed aan de ontwikkeling van een passend aanbod voor dagbesteding. Dit komt enerzijds voort uit onze missie, anderzijds is het een gevolg van de vraag in de praktijk die we krijgen van mensen die een plek voor dagbesteding zoeken en daarvoor bij BoereGoed komen. Daarbij zijn mensen met zeer uiteenlopende achtergrond. Van mensen met een beperking tot mensen die willen (of moeten) re-integreren na bijvoorbeeld ziekte, ongeval, burn-out of (langdurige) werkloosheid. Wat deze mensen gemeenschappelijk hebben is meestal dat het werken met een groeiend gewas, de bodem en voedselproducten ‘helend’ werkt en de cultuur van BoereGoed het gevoel van erbij horen en waardering geeft. Dit samen levert een bijdrage aan het opnieuw kunnen ‘aarden’, of wel met beide benen op de grond en in de samenleving staan.

Toekomst 2023 en verder

Om de groei en ambities van BoereGoed vorm te geven zal 2023 in het teken staan van de stap naar een nieuwe locatie. Met de fantastische steun van enkele Westlandse families – die graag anoniem willen blijven – is voor BoereGoed een nieuwe locatie aangekocht. Een prachtige zichtlocatie aan de Opstalweg in Naaldwijk, met voldoende ruimte voor verdere ontwikkeling van onze sociale doelen, samen met gedragen door een lokale en duurzame teelt, verkoop en beleving. BoereGoed zal medio 2023 naar deze locatie verhuizen. Daarbij noemen we met heel veel dank OK Plant voor Vijf jaar gastvrijheid op de locatie aan de Baakwoning.

Voor ons is deze stap naar de Opstalweg een belangrijke gelegenheid om onze organisatie te versterken en aan te passen voor de nieuwe fase en uitdaging. Onze ambitie is de kernwaarden – sociaal, duurzaam en lokaal – verder te versterken en verankeren voor een gezonde en duurzame continuïteit.

Doelen voor 2023

Voor de kwaliteit van onze begeleiding willen we in 2023 en volgende jaren investeren in kennis en opleiding van onze medewerkers. We investeren in deskundigheidsbevordering zorg en coaching. Een deel van onze vrijwilligers willen wij toerusten en in de praktijk trainen om als ‘maatje’ voor deelnemers dagbesteding op te treden. Daarbij zullen we ook onze systematiek van begeleiding ontwikkelen en borgen. Ondersteund met een adequaat en vertrouwelijk dossier voor persoonlijke gegevens en ontwikkelings- en begeleidingsplannen.

Voor dekking van de kosten voor dagbesteding en begeleiding onderzoeken en ontwikkelen we mogelijkheden voor PGB of andere vergoeding zoals WLZ en WMO. Daarbij kijken we ook naar samenwerking met zorgpartijen. Anderzijds bezien we ook de kansen en verankering van (financiële) ondersteuning door bedrijven en particulieren.

Investerings- en dekkingsplan 2023

Vanaf medio 2023 zal BoereGoed gevestigd zijn aan op de nieuwe locatie, Opstalweg 21A te Naaldwijk. Deze locatie wordt gehuurd van een Westlandse familie die anoniem wenst te blijven. Stichting BoereGoed draagt zelf de investeringen voor de inrichting, faciliteiten en nodige aanpassingen van de locatie. Deze investeringsbegroting wordt gedekt uit onderhandse leningen en voor het overige uit donaties van particuliere partijen en fondsen. De opstallen, faciliteiten en inrichting worden verhuurd aan BoereGoed BV. De huuropbrengst dient voor dekking van de rente en aflossingen van de onderhandse leningen.

BoereGoed Goed voor Mensen

Bij dit alles blijft voorop staan dat BoereGoed vanuit de missie ‘BoereGoed Goed voor Mensen!’ een leuke en veilige plek wil bieden aan wie dat nodig heeft. Daarmee leveren wij een constructieve en structurele bijdrage aan maatschappelijke doelen van gemeente, bedrijfsleven en samenleving.

Statutaire vestiging en adres:

Viool 93
2678 HL De Lier

Bezoekadres
Opstalweg 21A
2671LX Naaldwijk

E: info@boeregoed.nl
W: www.boeregoed.nl/stichting
IBAN: NL 40 RABO 0141568313
Kamer van koophandel: 55633269
RSIN: 851794828

Bestuursleden:
Ph. (Flip) van der Eijk, voorzitter
R.A.M. (Remy) Mosch, bestuurder
P.L. (Pieter) van Velden, bestuurder

Financiële bepaling bestuurders:
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden indien nodig of gewenst vergoed.

Jaarverslag 2022: 
Onze jaarrekening 2022 kunt u hier downloaden: Jaarrekening 2022

Statuten:

Onze statuten kunt u hier downloaden: statuten Stichting BoereGoed 20170328

BoereGoed Sociaal

Blijf op de hoogte!