Stichting BoereGoed

 Stichting BoereGoed

In de stichting BoereGoed zijn onze sociaalmaatschappelijke activiteiten ondergebracht. Stichting BoereGoed is per 1 januari 2017 door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften en donaties aan Stichting BoereGoed kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van lokale, korte voedselketens als basis voor het bieden van werkervaringsplaatsen, gelegenheid tot ontmoeten en voor het stimuleren van duurzame samenwerking in deze ketens. Bij BoereGoed werken mensen samen aan de teelt en verkoop van gezonde voeding en vooral om elkaar te helpen in werk en samenleving. BoereGoed biedt een plaats voor iedereen. Mensen helpen elkaar, leren van elkaar, mogen zich zelf zijn.

BoereGoed gelooft in de samenwerking van mensen zonder onderscheid te maken op basis van achtergrond. Op onze werkplek komen mensen die een zinvolle vrijetijdsbesteding vinden, samen met personen waarvan het leven tijdelijke of voor langere duur uit balans is geraakt en mensen met een beperking die hen belemmert om deel te kunnen nemen aan het betaalde arbeidsproces. Juist dit met elkaar werken en ontmoeten van zoveel verschillende mensen geeft een waardevolle en stimulerende verbinding tussen mensen.

De stichting ondersteunt deelnemers in lokale, korte ketens door het samen ontwikkelen en overdragen van kennis, kunde en ervaring en het ontwikkelen van innovatieve ketenmodellen met een gelijkwaardige, eerlijke waardeverdeling tussen partijen. Voorts wil de stichting de meerwaarde uitdragen van gezonde en duurzame voeding en van kansen voor zoveel mogelijk mensen op een zinvolle deelname in arbeid en samenleving, alsook participatie van burgers en consumenten bij de stichting stimuleren.

Missie van BoereGoed

BoereGoed is een organisatie van vrijwilligers, begeleid door enkele betaalde krachten en ondersteund door een bestuur van betrokken mensen. Met bestuur en medewerkers is gewerkt aan actualisering en verdieping van de Missie, Visie en Doel van BoereGoed. Uitkomst is een kernachtige formulering van onze missie:

‘BoereGoed, Goed voor Mensen!’

Visie van BoereGoed

In de visie van BoereGoed beschrijven we onze motivatie van de missie vanuit overtuiging, waarneming en wat we in de kern willen om ons voortbestaan te waarborgen.

– Mensen; Ieder persoon, zonder of met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt mag een plek krijgen waar positieve gezondheid voorop staat.

– Omgeving; Mensen hebben daarbij recht op een beschutte, veilige en leuke plek waar zij elkaar ontmoeten en werken, zichzelf kunnen zijn, zichzelf en elkaar kunnen helpen en samen of individueel zich kunnen ontwikkelen, ieder met zijn of haar manieren en mogelijkheden.

– Onze overtuiging; De kas is het hart en de ziel van BoereGoed en biedt de veilige en leuke plek. Ons product, groente en fruit, is de verbinding van onze deelnemers en vrijwilligers naar de burgers, consumenten, beïnvloeders en beslissers in de gemeenschap. Ons product laat zien wat mensen doen, geeft hen een gezicht. Staat letterlijk voor ‘BoereGoed, Goed voor Mensen’ (enerzijds waardering, bezig zijn, ontmoeten en anderzijds welbevinden, gezondheid, duurzame en lokale voeding (minder gericht op vulling en vervuiling).

– Middelen; BoereGoed ontleent continuïteit aan een waardemodel waarin inspanningen, inzet en opbrengsten duurzaam in balans zijn en passen binnen de lokale waarden en tradities van een agrarische gemeenschap in Westland en Midden-Delfland. In dit model kan niet alles in Euro’s worden uitgedrukt. Dit vraagt nieuwe manieren om maatschappelijke, sociale en persoonlijke waarden uit te drukken en te ‘verrekenen’.

Te bereiken doelen

– Draagvlak; Aan gemeente en zorgorganisaties/therapeuten is bewezen dat BoereGoed in staat is een plek te creëren waar mensen zichzelf en elkaar kunnen helpen, leren zichzelf te zijn en optimaal tot ontwikkeling kunnen komen.

– Bereik; Wij werken er naar toe dat het verhaal van BoereGoed bekend is en ondersteund wordt bij minimaal 40% van de Westlandse en Midden-Delflandse bevolking en een belangrijk deel van de stedelijke bevolking om ons heen.

Tot slot

BoereGoed gelooft dat werken in combinatie met delen en ontmoeten de beste zorg kan zijn. Zonder veel therapeuten en andere ‘dure’ hulpverleners. Omdat we goed voor mensen willen zijn. Niet vanuit professie, maar vanuit het hart. Ervaring heeft geleerd dat het werkt! De mensen komen graag naar BoereGoed. Zij zijn betrokken, gemotiveerd en bereid zich voor het werk én de mens in te zetten.

Activiteiten 2019

Het jaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van de verhuizing naar de locatie aan de Baakwoning. De locatie is met diverse aanpassingen en voorzieningen geschikt gemaakt voor een goede, veilige en doeltreffende omgeving voor onze vrijwilligers en deelnemers. De gezellige kantine met keuken is daarbij een prettige plek voor onze mensen. Met de traditionele ‘koffiehoek’ in de kas vormen deze het middelpunt voor de BoereGoed familie.

De nieuwe locatie is voorzien van een koel- en verwerkingsruimte, de teeltruimte is geschikt gemaakt voor de verschillende gewassen. Daarbij zijn zoveel mogelijk de faciliteiten van de vorige locatie hergebruikt, voor een minimale kapitaal- en materiaalvernietiging. Voorjaar 2019 zijn de eerste gewassen gepoot en door het jaar hebben wij onze eerste producten van de nieuwe tuin geoogst. Bij de voor BoereGoed ‘nieuwe’ Buurtkas is ook een Farmshop winkel ingericht voor directe verkoop aan consumenten. Daarmee biedt BoereGoed een brede ontmoetingsplaats voor klanten en andere belangstellenden en staan wij dicht bij de samenleving.

Bij alle werk voor de nieuwe Buurtkas en Farmshop is vele werk verzet door onze trouwe groep van vrijwilligers. Voor de diverse investeringen hebben een brede groep van bedrijven uit te tuinbouwsector en lokale fondsen ons gesteund met financiële middelen en materialen en arbeid in natura. Met deze steun ervaren wij een breed en stabiel draagvlak voor ons werk. De tuin aan de Baakwoning is beschikbaar gesteld door onze locatiepartner OK Plant. Wij zijn de eigenaren Rob en Desiree zeer dankbaar voor dit mooie aanbod en zien uit naar een prettige samenwerking in de komende jaren.

Stichting BoereGoed heeft in 2019 het aanbod van vrijwilligers- en werkervaringsplaatsen voortgezet zoals dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld en uitgebouwd. De samenwerking met Stichting Perspektief uit Delft is voortgezet. Onder de noemer ‘Inclusief Werken Westland’ biedt Perspektief in samenwerking met BoereGoed werkervaringsplaatsen voor hun cliënten met woonbegeleiding in Westland. De door BoereGoed en Perspektief gezamenlijk gevoerde gesprekken met Gemeente Westland, Patijnenburg en Vitis Welzijn hebben nog niet tot wederzijdse gedragen uitgangspunten geleid voor een bredere samenwerking. Wij blijven open voor overleg met deze partijen, maar richten ons ook op andere particuliere en ouder initiatieven in de zorg voor een toegankelijk netwerk voor wonen en werk voor (jong) volwassenen.

In 2019 waren ongeveer 40 vrijwilligers en deelnemers aan werkervaringsplaatsen actief bij BoereGoed.

Toekomst 2020 en verder

In 2020 wil BoereGoed het netwerk van zorg- en woonpartijen uitbreiden voor meer stabiliteit in bezetting van werkervaringsplaatsen. De kennismaking met het ouderinitiatief ‘Ons Buitenhuis’ in Maasdijk en incidentele samenwerking met woonlocatie De Nederhof in Honselersdijk zijn veelbelovend. Voor de samenwerking met Perspektief hebben wij gezamenlijk de intentie om deze voort te zetten. Interne ontwikkelingen bij Perspektief zijn voor hen wel aanleiding voor evaluatie van hun dienstverlening en bedrijfsvoering. We zijn hierover constructief in gesprek. In de tussentijd wordt het aanbod van werkervaringsplaatsen voor bewoners van Perspektief ongewijzigd voortgezet en worden ook met regelmaat nieuwe cliënten voorgesteld.

Wij gaan daarbij onderzoeken welke kennis en kunde versterkt moeten worden en aanpassingen gedaan om ons aanbod voor dagbesteding en werkervaringsplaatsen te versterken en kwalitatief te borgen. Daarbij zullen wij ook aandacht geven aan (wettelijke) voorwaarden en mogelijkheden voor erkenning en certificering.

In 2020 hebben we te maken met de wereldwijde uitbraak van Corona (Covid-19). Ook voor BoereGoed heeft dit grote impact. Wij hebben binnen de RIVM-regels passende maatregelen genomen voor onze vrijwilligers, deelnemers en klanten. Verkoop aan en bezoek door particulieren is tot nader order op de lokatie van BoereGoed niet toegestaan. Als alternatief is gestart met Internetverkoop. Met deze maatregelen hebben wij zo veel mogelijk onze activiteiten kunnen voortzetten. Inmiddels zijn de voorschriften van overheid en RIVM weer voor een groot deel versoepeld. De uitgestelde opening van Buurtkas en Farmshop heeft inmiddels plaats gehad op 19 juni. Opvallend is dat in de Corona-situatie de belangstelling en waardering voor lokaal voedsel is toegenomen. Wij zien dit als een ondersteuning voor onze missie en uitdaging om deze aandacht vast te houden.

Vanuit de missie ‘BoereGoed goed voor mensen!’ wil BoereGoed een leuke en veilige plek bieden aan wie dat nodig heeft. Daarmee bieden wij ook een constructieve en structurele bijdrage aan de doelen van het Sociaal Domein van de gemeente Westland. Hiervoor blijven wij in gesprek met de gemeente. We zijn mede daarom zeer erkentelijk dat de wethouder Albert Abee de officiële opening heeft verricht van onze nieuwe Buurtkas en Farmshop aan de Baakwoning in Naaldwijk. In de – bij deze gelegenheid uitgesproken – inspirerende woorden van de wethouder over inclusieve samenleving en duurzaamheid herkennen wij een sterke gemeenschappelijkheid met de missie en visie van BoereGoed.

Statutaire vestiging en adres:

Viool 93

2678 HL De Lier

Postadres

Postbus 59

2670 AB Naaldwijk

E: stichting@boeregoed.nl
W: www.boeregoed.nl/stichting
IBAN: NL 40 RABO 0141568313

Kamer van koophandel: 55633269
RSIN: 851794828

Bestuursleden:
Ph. (Flip) van der Eijk
R.A.M. (Remy) Mosch
P.L. (Pieter) van Velden

Financiële bepaling bestuurders:
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden indien nodig of gewenst vergoed.

Jaarverslag 2019:
Onze  voorlopige jaarrekening 2019  kunt u hier downloaden: Jaarrekening 2019 

BoereGoed Sociaal

Blijf op de hoogte!