Stichting BoereGoed

 Stichting BoereGoed

In de stichting BoereGoed zijn onze sociaalmaatschappelijke activiteiten ondergebracht. Stichting BoereGoed is per 1 januari 2017 door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften en donaties aan Stichting BoereGoed kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van lokale, korte voedselketens als basis voor het bieden van werkervaringsplaatsen, gelegenheid tot ontmoeten en voor het stimuleren van duurzame samenwerking in deze ketens. Bij BoereGoed werken mensen samen aan de teelt en verkoop van gezonde voeding en vooral om elkaar te helpen in werk en samenleving. BoereGoed biedt een plaats voor iedereen. Mensen helpen elkaar, leren van elkaar, mogen zich zelf zijn.

BoereGoed gelooft in de samenwerking van mensen zonder onderscheid te maken op basis van achtergrond. Op onze werkplek komen mensen die een zinvolle vrijetijdsbesteding vinden, samen met personen waarvan het leven tijdelijke of voor langere duur uit balans is geraakt en mensen met een beperking die hen belemmert om deel te kunnen nemen aan het betaalde arbeidsproces. Juist dit met elkaar werken en ontmoeten van zoveel verschillende mensen geeft een waardevolle en stimulerende verbinding tussen mensen.

De stichting ondersteunt deelnemers in lokale, korte ketens door het samen ontwikkelen en overdragen van kennis, kunde en ervaring en het ontwikkelen van innovatieve ketenmodellen met een gelijkwaardige, eerlijke waardeverdeling tussen partijen. Voorts wil de stichting de meerwaarde uitdragen van gezonde en duurzame voeding en van kansen voor zoveel mogelijk mensen op een zinvolle deelname in arbeid en samenleving, alsook participatie van burgers en consumenten bij de stichting stimuleren.

Missie van BoereGoed

BoereGoed is een organisatie van vrijwilligers, begeleid door enkele betaalde krachten en ondersteund door een bestuur van betrokken mensen. Met bestuur en medewerkers is gewerkt aan actualisering en verdieping van de Missie, Visie en Doel van BoereGoed. Uitkomst is een kernachtige formulering van onze missie:

‘BoereGoed, Goed voor Mensen!’

Visie van BoereGoed

In de visie van BoereGoed beschrijven we onze motivatie van de missie vanuit overtuiging, waarneming en wat we in de kern willen om ons voortbestaan te waarborgen.

– Mensen; Ieder persoon, zonder of met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt mag een plek krijgen waar positieve gezondheid voorop staat.

– Omgeving; Mensen hebben daarbij recht op een beschutte, veilige en leuke plek waar zij elkaar ontmoeten en werken, zichzelf kunnen zijn, zichzelf en elkaar kunnen helpen en samen of individueel zich kunnen ontwikkelen, ieder met zijn of haar manieren en mogelijkheden.

– Onze overtuiging; De kas is het hart en de ziel van BoereGoed en biedt de veilige en leuke plek. Ons product, groente en fruit, is de verbinding van onze deelnemers en vrijwilligers naar de burgers, consumenten, beïnvloeders en beslissers in de gemeenschap. Ons product laat zien wat mensen doen, geeft hen een gezicht. Staat letterlijk voor ‘BoereGoed, Goed voor Mensen’ (enerzijds waardering, bezig zijn, ontmoeten en anderzijds welbevinden, gezondheid, duurzame en lokale voeding (minder gericht op vulling en vervuiling).

– Middelen; BoereGoed ontleent continuïteit aan een waardemodel waarin inspanningen, inzet en opbrengsten duurzaam in balans zijn en passen binnen de lokale waarden en tradities van een agrarische gemeenschap in Westland en Midden-Delfland. In dit model kan niet alles in Euro’s worden uitgedrukt. Dit vraagt nieuwe manieren om maatschappelijke, sociale en persoonlijke waarden uit te drukken en te ‘verrekenen’.

Te bereiken doelen

– Draagvlak; Aan gemeente en zorgorganisaties/therapeuten is bewezen dat BoereGoed in staat is een plek te creëren waar mensen zichzelf en elkaar kunnen helpen, leren zichzelf te zijn en optimaal tot ontwikkeling kunnen komen.

– Bereik; Wij werken er naar toe dat het verhaal van BoereGoed bekend is en ondersteund wordt bij minimaal 40% van de Westlandse en Midden-Delflandse bevolking en een belangrijk deel van de stedelijke bevolking om ons heen.

Tot slot

BoereGoed gelooft dat werken in combinatie met delen en ontmoeten de beste zorg kan zijn. Zonder veel therapeuten en andere ‘dure’ hulpverleners. Omdat we goed voor mensen willen zijn. Niet vanuit professie, maar vanuit het hart. Ervaring heeft geleerd dat het werkt! De mensen komen graag naar BoereGoed. Zij zijn betrokken, gemotiveerd en bereid zich voor het werk én de mens in te zetten.

Activiteiten 2021

In 2021 is de organisatie van BoereGoed versterkt met enkele betaalde medewerkers op functioneel belangrijke plaatsen. Daarmee versterken we de voorwaarden voor doelgericht en doelmatig werken en een beheerste groei.

BoereGoed mag rekenen op een groeiende belangstelling. Onze missie ‘BoereGoed Goed voor Mensen’ met de kernwaarden sociaal, duurzaam en dichtbij, krijgt brede waardering. De verkoop van onze producten zien wij vooral groeien door steeds meer belangstelling en betrokkenheid van consumenten bij duurzaam, eerlijk en lokaal voedsel. Maar ook onze sociale waarden zijn een belangrijk aankoopmotief. Er is een groeiende belangstelling van vrijwilligers en voor plaatsen voor dagbesteding en werkervaring. Mensen vinden BoereGoed vanuit eigen motivatie of verwijzing door een zorgpartij, jobcoach en door familie of vrienden. Hierbij zien we dat vooral mensen die in de ‘reguliere’ zorg en participatie moeilijk te plaatsen zijn, juist bij BoereGoed hun plek weten te vinden.

Per afgelopen jaar is wekelijks een groep cliënten van Ipse de Bruggen werkzaam bij BoereGoed. Met gezamenlijke begeleiding van Ipse de Bruggen en BoereGoed werken deze mensen met veel plezier aan het inpakken van onze producten en buurtboxen. Enkele van hen stromen ook door naar werkzaamheden in de kas. Mooi om te zien dat dit vooral vanuit eigen belangstelling en motivatie gebeurt. We zien deze groep ook steeds meer integreren met onze andere vrijwilligers. Waar zij eerst nog apart hun koffiepauze wilden, schuiven ze nu regelmatig aan bij en zijn ze onderdeel van onze ‘BoereGoed-familie’.

Er is een regelmatige toestroom van mensen naar BoereGoed. In 2021 waren ongeveer 75 vrijwilligers en deelnemers aan werkervaringsplaatsen actief bij BoereGoed. We zien daarvan een deel weer doorstromen naar regulier of begeleid werk of andere activiteiten in de samenleving. Wat natuurlijk altijd een mooi resultaat van ons werk is.

Toekomst 2022 en verder

Om de groei en ambities van BoereGoed vorm te geven zal 2022 in het teken staan van de stap naar een nieuwe locatie. Samen met de fantastische steun van enkele Westlandse families zijn we op zoek naar een plek waar beleving en ontmoeting voorop staan. Er is inmiddels een concrete optie voor een prachtige zichtlocatie, met voldoende ruimte voor verdere ontwikkeling van onze sociale doelen, voor een lokale en duurzame teelt en verkoop en beleving. Afhankelijk van vergunningverlening zal BoereGoed in 2023 naar deze locatie kunnen verhuizen.

Daarbij blijft voorop staan dat BoereGoed vanuit de missie ‘BoereGoed Goed voor Mensen!’ een leuke en veilige plek wil bieden aan wie dat nodig heeft. Daarmee leveren wij een constructieve en structurele bijdrage aan maatschappelijke doelen van gemeente, bedrijfsleven en samenleving. ”

Statutaire vestiging en adres:

Viool 93

2678 HL De Lier

Bezoekadres

Baakwoning 15a

2671 LE Naaldwijk

E: stichting@boeregoed.nl
W: www.boeregoed.nl/stichting
IBAN: NL 40 RABO 0141568313

Kamer van koophandel: 55633269
RSIN: 851794828

Bestuursleden:
Ph. (Flip) van der Eijk
R.A.M. (Remy) Mosch
P.L. (Pieter) van Velden

Financiële bepaling bestuurders:
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden indien nodig of gewenst vergoed.

Jaarverslag 2021:
Onze jaarrekening 2021  kunt u hier downloaden: Jaarrekening 2021

BoereGoed Sociaal

Blijf op de hoogte!